ARMAZI არმაზი ARMAZI

Kaukasische Sprachen und Kulturen:
Grundlagen ihrer elektronischen Dokumentation
Alternative Ressourcen, Materialien, Anwendungen und zusätzliche Informationen

კავკასიური ენებისა და კულტურების ელექტრონული დოკუმენტირების საფუძვლები
ახალი რესურსები, მასალები და აპლიკაციები - ზოგადი ინფორმაციები

Fundamentals of an Electronic Documentation
of Caucasian Languages and Cultures
Alternative Ressources, Materials, Applications and Zipped Information
Georgische Akademie der Wissenschaften:
K.-Kekelidze-Handschrifteninstitut
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია:
კ. კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ინსტიტუტი
Georgian Academy of Sciences:
K. Kekelidze Institute of ManuscriptsProject:

Digitization of the Albanian palimpsest manuscripts from Mt. Sinai
Zaza Aleksidze


A First Specimen of The Albanian Lectionary
2.Cor. 11,25-27Korintՙauġoj Puranin Dipnuxocՙ Pawloi hebij
ajoja uġesun
From The Second Letter of Paul The Apostle to The Corinthians
Perform Hallelujah
 Albanian text  Greek text  Old Georgian version  Armenian text  King James Bible
   τρὶς ἐραβδίσϑην, ἅπαξ ἐλιϑάσϑην, τρὶς ἐναυάγησα, νυχϑήμερον ἐν τῷ βυϑῷ πεποίηϰα·  სამ-გზის კუერთხითა ვიგუემე, ერთ-გზის ქვითა განვიტჳნე,
სამ-გზის ნავი დამექცა, ღამჱ და დღჱ უფსკრულთა შინა დავყავ.
 երիցս ձալկեցայ.
միանգամ քարկոց եղէ.
երիցս նաւակոծ եղէ.
զտիւ եւ զգիշեր
յանդունդս
տառապեցայ.
 Thrice was I beaten with rods, once was I stoned, thrice I suffered shipwreck, a night and a day I have been in the deep;
   ὁδοιπορίαις πολλάϰις,  გზისა სლვანი მრავალ-გზის,  'ի ճանապարհս
բազում անգամ:
 In journeyings often,
 mar akesunux turġoxocՙ:  ϰινδύνοις ποταμῶν,  ჭირნი მდინარეთანი,  Վիշտս 'ի գետոց,  in perils of waters,
 mar akesunux abazakuġoxocՙ:  ϰινδύνοις λῃστῶν,  ჭირნი ავაზაკთანი,  վիշտս յաւազակաց,  in perils of robbers,
 mar akesunux cinuxocՙ:  ϰινδύνοις ἐϰ γένους,    վիշտս յազգէ,  in perils by mine own countrymen,
 mar akesunux hetՙanosuġoxocՙ:  ϰινδύνοις ἐξ ἐϑνῶν,  ჭირნი წარმართთაგან,  վիշտս 'ի հեթանոսաց,  in perils by the heathen,
 mar akesunux kՙalakՙa:  ϰινδύνοις ἐν πόλει,  ჭირნი ქალაქთა შინა,  վիշտս 'ի քաղաքի,  in perils in the city,
 mar akesunux k?abana:  ϰινδύνοις ἐν ἐρημίᾳ,  ჭირნი უდაბნოთა ზედა,  վիշտս յանապատի,  in perils in the wilderness,
 mar akesunux aayax:  ϰινδύνοις ἐν ϑαλάσσῃ,  ჭირნი ზღუასა შინა,  վիշտս 'ի ծովու,  in perils in the sea,
 mar akesunux a?ġ?išebaxocՙ:  ϰινδύνοις ἐν ψευδαδέλϕοις,  ჭირნი ძმათ-მტყუართაგან,  վիշտս 'ի սուտ
եղբարց:
 in perils among false brethren;
 mar akesunuġonun borz un nuġurbures  ϰόπῳ ϰαὶ μόχϑῳ,  შურომითა და რუდუნებითა,  'ի ջանս` եւ 'ի
վաստակս.
 In weariness and painfulness,
 --- elom ?ar:  ἐν ἀγρυπνίαις πολλάϰις,  მღჳძარებითა მრავალ-გზის,  'ի տքնութիւնս
բազում անգամ,
 in watchings often,
 busin un ipՙin ---  ἐν λιμῷ ϰαὶ δίψει,  შიმშილითა და წყურილითა,  'ի քաղց` եւ 'ի
ծարաւ.
 in hunger and thirst,
   ἐν νηστείαις πολλάϰις,  მარხვითა მრავალ-გზის,  'ի պահս բազում
անգամ.
 in fastings often,
   ἐν ψύχει ϰαὶ γυμνότητι·  ყინელითა და შიშულობითა.  'ի ցուրտ եւ 'ի
մերկութեան:
  in cold and nakedness.

Further information on the present project:  
 ზაზა ალექსიძე, ალბანური მწერლობის ძეგლი სინას მთაზე და მისი მნიშვნელობა კავკასიოლოგიისათვის  
 Заза Алексидзе, ОБНАРУЖЕНА ПИСЬМЕННОСТЬ КАВКАЗСКОЙ АЛБАНИИ  
 Zaza Aleksidze, A Breakthrough in the Script of Caucasian Albany  
 Zaza Aleksidze, Preliminary Account on the Deciphering  
 Wolfgang Schulze, The Language of the `Albanian' palimpsest from Mt. Sinai  
 Zurück zur Startseite des Projekts  Back to the project homepage  პროექტის საწყისი გვერდიAchtung: Dieser Text ist mit Unicode / UTF8 kodiert. Um die in ihm erscheinenden Sonderzeichen auf Bildschirm und Drucker sichtbar zu machen, muß ein Font installiert sein, der Unicode abdeckt wie z.B. der TITUS-Font Titus Cyberbit Unicode. Attention: This text is encoded using Unicode / UTF8. The special characters as contained in it can only be displayed and printed by installing a font that covers Unicode such as the TITUS font Titus Cyberbit Unicode.


Copyright Jost Gippert / Manana Tandashvili Frankfurt 1999-2001. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder. 20.12.2001