ARMAZI არმაზი ARMAZI

Kaukasische Sprachen und Kulturen:
Grundlagen ihrer elektronischen Dokumentation
Alternative Ressourcen, Materialien, Anwendungen und zusätzliche Informationen

კავკასიური ენებისა და კულტურების ელექტრონული დოკუმენტირების საფუძვლები
ახალი რესურსები, მასალები და აპლიკაციები - ზოგადი ინფორმაციები

Fundamentals of an Electronic Documentation
of Caucasian Languages and Cultures
Alternative Ressources, Materials, Applications and Zipped Information
Akademie der Wissenschaften zu Gelati
გელათის მეცნიერებათა აკადემია
Gelati Academy of SciencesDie Gründung des Klosters von Gelati durch David den Erbauer
nach der Vita des Königs, Teiltext der Georgischen Chronik Kartlis Cxovreba

The foundation of the Gelati monastery by David the Builder
according to the king's vita, part of the Georgian Chronicle Kartlis Cxovreba(K.Cx. 1 ed. S. Q̣auxčišvili, 329,20-331,6 / Vita Dav.Aġm. ed. M. Šaniʒe, 30.-34.: 174,5-176,3)რამეთუ მოიგონა აღშენებაჲ მონასტრისა[ჲ] და დაამტკიცა რომელიცა გამოირჩია მადლმან საღმრთომან, ადგილსა ყოვლად შუენიერსა და ყოვლითურთ უნაკლულოსა, რომელსა შინა ვითარცა მეორე ცაჲ გარდაართხა ტაძარი ყოვლად წმიდისა [და უფროსად კურთხეულისა] დედისა ღმრთისა[ჲ], რაბამ რაჲმე აღმატებული ყოველთა წინანდელთა ქმნულობისა, რომელი ზეშთა ჰმატს შუენიერებასა ყოველთასა სივრცითა და ნივთთა სიკეთითა და სიმრავლითა და მოქმნულობისა შეუსწორებელობითა, რომელსა თანა-მოწამედ ჰქონან თუალნი მხედველთანი. და აღავსო სიწმიდეთა მიერ: პატიოსანთა ნაწილთა წმიდათა[ჲ]სა, წმიდათა ხატთა და სიწმიდისა სამსახურებელთა ყოვლად დიდებულთა და სხუათა ნივთთა ძჳრად საპოვნელთა.

For he decided to build a monastery and he founded it in a place which God's mercy had chosen, a most beautiful and totally immaculate site, in which the church of the most holy [and blessed] Mother of God towered up like a second heaven, surpassing all (the churches) that had been built before, (a church) which surpasses all (others) by (its) beauty, by (its) size, by the splendour and the quantity of (its) possessions, and by the incomparability of its making, (a fact) which everyone's eyes can witness to (even) nowadays. And he enriched it with the sacredness of the precious relics of saints and with holy icons and with exquisite instruments of holy service and other gifts that are hard to find.ამათ თანა დასხნა მუნვე დიდთა და ხუასროვანთა მეფეთა ტახტნი და საყდარნი, სასანთლები და საკიდელნი ფერად-ფერადნი იავარად მოხუმულნი თჳსნი; და კუალად გჳრგჳნნი და მანიაკნი, და ფიალნი და სასუმელნი, რომელნი მოუხუნა მეფეთა არაბეთისათა, რაჟამს თჳთ იგინიცა ტყუედ მოიყვანნა, მასვე ტაძარსა შინა შეწირნა ღმრთისა საჴსენოდ და სამადლობელად ძლევისა მის საკჳრველისა.

Together with these, he also donated the thrones and sees of the great Khosroan kings, as well as chandeliers and sconces which he himself had captured as booty; furthermore (he donated) crowns and necklaces, vases and drinking vessels which he had captured from the kings of Arabia when he had taken them as prisoners: (all this) he donated to the same church, in praise of God and out of gratitude for his miraculous victory.


და მუნვე შემოკრიბნა კაცნი პატიოსანნი ცხოვრებითა და შემკობილნი ყოვლითა სათნოებითა, არა თჳსთა სამეფოთა ოდენ შინა პოვნილნი, არამედ ქუეყანისა კიდეთა, სადაჲთცა ესმის ვიეთიმე სიკეთე, სისრულე [და] სულიერითა და ჴორციელითა სათნოებითა აღსავსეობაჲ; იძივნა და კეთილად გამოიძივნა, მოიყვანნა და დაამკჳდრნა მას შინა.

And he collected men there (who were) honorable by their conduct of life and adorned with everybody's delight, (men) whom he found not only in his own kingdom but in all quarters of the world; where ever he heard about people being virtuous, perfect, full of spiritual and carnal pleasures, he searched for them until he found them, and he took them (with him) and settled them there.


და მამული ლიპარიტეთი უმკჳდროდ დაშთომილი სრულიად, სხუათა მრავალთა და სამართლიანთა უსარჩლელ-მიუხუეჭელთა სოფლებთა თანა მისცნა დედასა ღმრთისასა სამსახურებელად წინაშე მისსა მდგომთათჳს და უზრუნველი ტრაპეზი განუჩინა; რომელიცა აწ წინამდებარე არს ყოვლისა აღმოსავალისა მეორედ იერუსალემად, სასწაულად ყოვლისა კეთილისად, მოძღურად სწავლულებისად, სხუად ათინად, ფრიად უაღრეს მისსა საღმრთოთა შინა, წესად და კანონად ყოვლისა საეკლესიო[ჲ]სა შუენიერებისად.

And the estate of Liṗariṭ (which) had remained heirless, as well as many other villages the juridical state of which was not contestable nor disputable, he donated to the Mother of God to do regular service to her. And he decreed for (her church) to be supplied free from care, (her church) which now presents itself to all the Eastern (world) as a second Jerusalem, as a teaching place of all virtues, as a leader in scholarship, as another Athens, higher than it in divine laws, (and) as a rule and guideline for all ecclesiastical splendour.[ხოლო სახელი მისი გელათი.]*

[And its name is Gelati.]*და კუალად სხუა მოიგონა საქმე, შემსგავსებულად მოწყალისა და ტკბილისა, ღმრთის-სახისა კაცთმოყუარებისა თჳსისა: აღაშენა ქსენონი ადგილსა შემსგავსებულსა და შუენიერსა ...

And again he made up his mind for another deed which was appropriate (to show) his merciful and sweet God-like philanthropy: He built an hospital at an appropriate and beautiful place ...
Bibliographical notes:
Additional note:
 Zurück zur Startseite des Projekts  Back to the project homepage  პროექტის საწყისი გვერდიAchtung: Dieser Text ist mit Unicode / UTF8 kodiert. Um die in ihm erscheinenden Sonderzeichen auf Bildschirm und Drucker sichtbar zu machen, muß ein Font installiert sein, der Unicode abdeckt wie z.B. der TITUS-Font Titus Cyberbit Unicode. Attention: This text is encoded using Unicode / UTF8. The special characters as contained in it can only be displayed and printed by installing a font that covers Unicode such as the TITUS font Titus Cyberbit Unicode.


Copyright Jost Gippert / Manana Tandashvili Frankfurt 1999-2002. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder. 31.12.2002