ARMAZI არმაზი ARMAZI

Kaukasische Sprachen und Kulturen:
Grundlagen ihrer elektronischen Dokumentation
Alternative Ressourcen, Materialien, Anwendungen und zusätzliche Informationen

კავკასიური ენებისა და კულტურების ელექტრონული დოკუმენტირების საფუძვლები
ახალი რესურსები, მასალები და აპლიკაციები - ზოგადი ინფორმაციები

Fundamentals of an Electronic Documentation
of Caucasian Languages and Cultures
Alternative Ressources, Materials, Applications and Zipped Information
Akademie der Wissenschaften zu Gelati
გელათის მეცნიერებათა აკადემია
Gelati Academy of SciencesDas Kloster von Gelati
გელათის მონასტერი
The Gelati Monastery


The Iron Gate of Gandzak

Arabic Inscription


bsm 'llh 'lrḥm[n]
'lrḥym
'mr 'tx'ḏ hḏ' 'lb'b mwl'n' '[l]'myr 'st'd
'l'ǧ'l š'wr bn 'lfḍl 'd'm 'llh [sl]ṭ'nẗ[h]
ydy 'lq'ḍy 'by 'lfr'ǧ mḥmd bn ՙbd
'llh 'd'm 'llh twfyq[h]
ՙml 'b[r'hym ՙṯ]m'n bn [ml]'kwn
[']lḥd'[d snt x]msẗ w xmswn w 'rbՙm'՚ẗ
بسم الله الرحمن
الرحيم
امر اتخاذ هذا الباب مولانا الامير استاد
الاجل شاور بن الفضل ادام الله سلطانة‏[ه]‏
يدى القاضى ابى الفراج محمد بن عبد
الله ادام الله توفيق‏[ه]‏
عمل ابراهيم عثمان بن ملاكون
الحداد ‏[سنت]‏ خمسة و خمسون و اربعمائة

bism-illāh al-raḥmān al-raḥīm
amr ittixāḏ haḏā al-bāb
mawlānā al-amīr ustād al-aǧall Šāwur bin al-Faḍl
— idām allāh sulṭānat[ahū] —
yadī al-qāḍī Abī al-Farāǧ Muḥammad bin ՙAbd-allāh
— idām allāh tawfīq[ahū] —
ՙamal Ibrāhīm ՙUṯmān bin Mallākūn al-ḥaddād
[sanat] xamsat wa xamsīn wa arbaՙ-mi՚at
Im Namen Gottes des Erbarmers, des Barmherzigen!
Dieses Tor wurde zu übernehmen befohlen
von unserem Herrn, dem Fürsten (und) erhabenen Meister
Šāwur bin al-Faḍl
— Gott lasse seine Herrschaft lange währen —,
durch die Hand des Beamten
Abī al-Farāǧ Muḥammad bin ՙAbdallāh
— Gott gewähre ihm langwährendes Glück —.
Es wurde geschaffen durch
Ibrāhīm bin ՙUṯmān bin Mallākūn, den Schmied,
im Jahre 455.

In the name of God the merciful the compassionate!
This gate was ordered to be taken over
by our lord, the commander (and) most splendid master
Šāwur bin al-Faḍl
— may God prolong his suzerainty —
by the hand of the administrator
Abī al-Farāǧ Muḥammad bin ՙAbdallāh
— may God grant him longlasting fortune —.
It was manufactured by
Ibrāhīm bin ՙUṯmān bin Mallākūn, the blacksmith,
in the year 455.


Bibliographical notes:
Account of the removal of the gate by king Demetre I
in the Patmowtՙiwn Hayocՙ (ch. I)
of the Armenian author Kirakos Ganjakecՙi (ca. 1202-1271)Ի շձը թուականին եղև շարժ սաստիկ և կործանեցաւ քաղաքն Գանձակ, և տապալեցան շինուածք՝ որ ՛ի նմա, ՛ի վերայ բնկաչաց իւրոց. և եկն թագաւորն Վրաց Դեմետրէ՝ հայրն Դաւթի և Գէորգեայ, և տարաւ զդրունս քաղաքին յաշխարհն իւր. փլաւ և լեառն Ալհարակ ՛ի շարժմանէն և արգել զձորակն՝ որ անցանէր ընդ մէջ նորա. և եղև ծովակ, որ է մինչև ցայսօր. լինին ՛ի նմա ձկունք ազնիւք: i šjə~ tՙowakanin ełew šarž sastik ew korcanecՙaw kՙałakՙn Ganjak, ew tapalecՙan šinowackՙ, or i nma, i veray bnkačՙacՙ iwrocՙ. ew ekn tՙagaworn Vracՙ Demetrē, hayrn Dawtՙi ew Gēorgeay, ew taraw zdrowns kՙałakՙin yašxarhn iwr. pՙlaw ew lear̄n Alharak i šaržmanēn ew argel zjorakn, or ancՙanēr ənd mēǰ nora. ew ełew covak, or ē minčՙew cՙaysōr. linin i nma jkownkՙ azniwkՙ.
Im Jahre 588 [A.D. 1139] ereignete sich ein schweres Beben, und es zerstörte die Stadt Ganjak, und die Gebäude, die darin waren, stürzten über ihren Bewohnern zusammen. Und es kam der König der Georgier, Demetre, der Vater Davits [V.] und Giorgis [III.], und nahm das Tor der Stadt mit in sein Land. Durch das Beben wurde auch der Berg Alharak zerstört, und es schloß sich die Schlucht, die durch ihn ging. Und (darin) entstand der See, der noch heute dort ist. In ihm gibt es zahlreiche Fischarten. In the year 588 [1139 A.D.], there was a heavy earthquake, and it destroyed the town of Ganjak, and the buildings that were in it tumbled down over their inhabitants. And the king of the Georgians, Demetre, the father of Davit [V] and Giorgi [III], came and took the gate of the town to his land. The earthquake destroyed Mt. Alharak too, and the mountain gap which crossed it was blocked up (so that) the lake which is still in there nowadays could emerge. In it, there are many kinds of fish.
В 588 (1139) году было ужасное землетрясение, и разрушился город Гандзак, строения, бывшие в нем, обвалились на обитателей своих. И пришел грузинский царь Дэметрэ, отец Давида и Георгия, и увез в свою страну ворота города. От землетрясения обрушилась скала Алхарак и заградила лощинку, проходившую сквозь нее; получилось озеро, существующее и поныне, и водится в нем рыба благородная.

Armenischer / Armenian text:
Պատմութիւն Հայոց, արարեալ Կիրակոսի վարդապետի Գանձակեցւոյ, Թիփլիս 1909 [Ղուկասենա մատենադարան, Գ.], p. 108
Histoire d'Arménie, par le Vartabied Kirakos de Gantzac, ed. M. I. Brosset, in: Deux historiens arméniens, 1e livraison, St.-Pétersbourg 1870, p. 117
Russische Übersetzung / Russian translation:
Киракос Гандзакеци, История Армении. Перевод с. древнеармянского, предисловие и комментарий Л.А. Ханларян (Памятники письменности востока, LIII). Москва 1970, p. 95. Zurück zur Startseite des Projekts  Back to the project homepage  პროექტის საწყისი გვერდიAchtung: Dieser Text ist mit Unicode / UTF8 kodiert. Um die in ihm erscheinenden Sonderzeichen auf Bildschirm und Drucker sichtbar zu machen, muß ein Font installiert sein, der Unicode abdeckt wie z.B. der TITUS-Font Titus Cyberbit Unicode. Attention: This text is encoded using Unicode / UTF8. The special characters as contained in it can only be displayed and printed by installing a font that covers Unicode such as the TITUS font Titus Cyberbit Unicode.


Copyright Jost Gippert / Manana Tandashvili Frankfurt 1999-2002. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder. 31.12.2002